Owner/Director: Domini Jay

Faculty: Alicia Blasi, Brittini

Schreiber, Kristi Carson, Chris Titus, Kendall Iler, Cynthia Pegado Jamie Willison, Katie Dundas, Rachel Lis, Maegen Tucker and Monika DiPaola

 

meet  our  staff